Το μέρος αυτό περιλαμβάνει ιστοσελίδα, παρουσίαση και φύλλο εργασίας σχετικά με τον ατμοσφαιρικό αέρα.Η σελίδα είναι υπο κατασκευή. Προσεχώς κι άλλο υλικό.
Ιστοσελίδες

diafania17.jpg

Ατμοσφαιρικός αέρας και ατμοσφαιρική πίεση - Η ιστοσελίδα αυτή έχει κάποιες πληροφορίες και πειράματα.

Παρουσίαση - Αρχεία - Πειράματα


Δραστηριότητες στην τάξη Στο αρχείο αυτό υπάρχουν διερευνήσιμα ερωτήματα γύρω από το οξυγόνο του αέρα και τα αντίστοιχα πειράματά τους (13-14).

**Ο Ατμοσφαιρικός αέρας - Τάξη Δ'**(από την ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας)

**Φύλλο αξιολόγησης για τον αέρα - Τάξη Δ’**(από την ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας)